阿弥陀经入门网

当前位置:首页 > 阿弥陀经全文

阿弥陀经全文注音版

编辑:王瑛 发布时间:2019-02-16 20:32:21 阅读次数:

阿弥陀经佛说阿弥陀经佛说阿弥陀经全文

阿弥陀经全文注音版

rú shì wǒ wén yī shí fó zài shè wèi guó qí shù jǐ gū dú yuán yǔ dà bǐ qiū sēng

如是我闻。一时佛在舍卫国。祇树给孤独园。与大比丘僧。

qiān èr bǎi wǔ shí rén jù jiē shì dà ā luó hàn zhòng suǒ zhī shí

千二百五十人俱。皆是大阿罗汉众所知识。

zhǎng lǎo shè lì fó mó hē mù jiàn lián mó hē jiā shè mó hē jiā zhān yán

长老舍利弗。摩诃目犍连。摩诃迦叶。摩诃迦旃延。

mó hē jù chī luó lí pó duō zhōu lì pán tuó qié nán tuó ā nán tuó

摩诃俱絺罗。离婆多。周利槃陀伽。难陀。阿难陀。

luó hòu luó jiāo fàn bō tí bīn tóu lú pō luó duò jiā liú tuó yí mó hē jié bīn nuó

罗睺罗。憍梵波提。宾头卢颇罗堕。迦留陀夷。摩诃劫宾那。

báo jū luó ā nuó lóu tuó rú shì děng zhū dà dì zǐ

薄拘罗。阿那楼驮。如是等。诸大弟子。

bìng zhū pú sà mó hē sà wén shū shī lì fǎ wáng zǐ ā yì duō pú sà

并诸菩萨摩诃萨。文殊师利法王子。阿逸多菩萨

qián tuó hē tí pú sà cháng jīng jìn pú sà yǔ rú shì děng zhū dà pú sà

乾陀诃提菩萨。常精进菩萨。与如是等诸大菩萨。

jí shì tí huán yīn děng wú liàng zhū tiān dà zhòng jù

及释提桓因等。无量诸天大众俱。

ěr shí fó gào zhǎng lǎo shè lì fó cóng shì xī fāng guò shí wàn yì fó tǔ

尔时佛告长老舍利弗。从是西方过十万亿佛土。

yǒu shì jiè míng yuē jí lè qí tǔ yǒu fó hào ā mí tuó jīn xiàn zài shuō fǎ

有世界名曰极乐。其土有佛。号阿弥陀。今现在说法。

shè lì fó bǐ tǔ hé gù míng wéi jí lè qí guó zhòng shēng

舍利弗。彼土何故名为极乐其国众生

wú yǒu zhòng kǔ dàn shòu zhū lè gù míng jí lè

无有众苦但受诸乐。故名极乐。

本文链接:阿弥陀经全文注音版

上一篇:佛说阿弥陀经全文字数是多少

下一篇:佛说阿弥陀经白话讲解