阿弥陀经入门网

当前位置:首页 > 阿弥陀经全文

阿弥陀经全文注音版

编辑:王瑛 发布时间:2019-02-16 20:32:21 阅读次数:

阿弥陀经佛说阿弥陀经佛说阿弥陀经全文


yòu shè lì fó jí lè guó tǔ qī Chǒng lán shǔn qī chǒng luó wǎng qī Chǒng héng shù

又舍利弗。极乐国土。七重栏楯。七重罗网。七重行树。

jiē shì sì bǎo zhōu zā wéi rào shì gù bǐ guó míng wéi jí lè

皆是四宝周匝围绕。是故彼国名为极乐。

yòu shè lì fó jí lè guó tǔ yǒu qī bǎo chi bā gōng dé shuǐ

又舍利弗。极乐国土。有七宝池。八功德水。

chōng mǎn qí zhōng chi dǐ chún yǐ jīn shā bù dì sì biān jiē dào

充满其中。池底纯以金沙布地。四边阶道。

jīn yín liú lí bō lí hé chéng shàng yǒu lóu gé yì yǐ jīn

金银琉璃玻璃合成上有楼阁。亦以金

yín liú lí bō lí chē qú chì zhū mǎ lǎo ér yán shì zhī

银琉璃。玻璃砗磲。赤珠玛瑙。而严饰之。

chi zhōng lián huā dà rú chē lún qīng sè qīng guāng huáng sè huáng guāng chì sè chì guāng

池中莲花。大如车轮。青色青光。黄色黄光。赤色赤光。

bái sè bái guāng wēi miào xiāng jié

白色白光。微妙香洁。

shè lì fó jí lè guó tǔ chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

舍利弗。极乐国土成就如是功德庄严。

yòu shè lì fó bǐ fó guó tǔ cháng zuò tiān yuè huáng jīn wéi dì

又舍利弗。彼佛国土常作天乐。黄金为地。

zhòu yè liù shí yù tiān màn tuó luó huā qí tǔ zhòng shēng cháng yǐ qīng dàn

昼夜六时。雨天曼陀罗华。其土众生。常以清旦。

gè yǐ yī gé chéng zhòng miào huā gòng yǎng tā fāng shí wàn yì fó

各以衣祴。盛众妙华。供养他方十万亿佛。

jí yǐ shí shí hái dào běn guó fàn sì jīng xíng

即以食时。还到本国。饭食经行。

本文链接:阿弥陀经全文注音版

上一篇:佛说阿弥陀经全文字数是多少

下一篇:佛说阿弥陀经白话讲解