阿弥陀经入门网

当前位置:首页 > 阿弥陀经全文

阿弥陀经全文注音版

编辑:王瑛 发布时间:2019-02-16 20:32:21 阅读次数:

阿弥陀经佛说阿弥陀经佛说阿弥陀经全文


shè lì fó jí lè guó tǔ chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

舍利弗。极乐国土。成就如是功德庄严。

fù cì shè lì fó bǐ guó cháng yǒu zhǒng zhǒng qí miào zá sè zhī

复次。舍利弗。彼国常有种种奇妙杂色之

niǎo bái hè kǒng què yīng wǔ shè lì jiā líng pín qié gòng mìng zhī niǎo

鸟。白鹤孔雀。鹦鹉舍利。迦陵频伽。共命之鸟

shì zhū zhòng niǎo zhòu yè liù shí chū hé yǎ yīn qí yīn yǎn

是诸众鸟。昼夜六时。出和雅音。其音演

chàng wǔ gēn wǔ lì qī pú tí fēn bā shèng dào fēn rú shì děng fǎ

畅五根五力七菩提分。八圣道分。如是等法。

qí tǔ zhòng shēng wén shì yīn yǐ jiē xī niàn fó niàn fǎ niàn sēng

其土众生。闻是音已。皆悉念佛念法念僧

shè lì fó rǔ wù wèi cǐ niǎo shí shì zuì bào suǒ shēng suǒ

舍利弗。汝勿谓此鸟。实是罪报所生。所

yǐ zhě hé bǐ fó guó tǔ wú sān è dào

以者何彼佛国土。无三恶道。

shè lì fó qí fó guó tǔ shàng wú è dào zhī míng hé kuàng

舍利弗。其佛国土。尚无恶道之名。何况

yǒu shí shì zhū zhòng niǎo jiē shì ā mí tuó fó yù lìng fǎ yīn xuān liú

有实。是诸众鸟。皆是阿弥陀佛。欲令法音宣流。

biàn huà suǒ zuò

变化所作。

shè lì fó bǐ fó guó tǔ wēi fēng chuí dòng zhū bǎo háng shù

舍利弗。彼佛国土。微风吹动诸宝行树。

jí bǎo luó wǎng chū wēi miào yīn pì rú bǎi qiān zhǒng yuè tóng shí jù zuò

及宝罗网。出微妙音。譬如百千种乐。同时俱作。

本文链接:阿弥陀经全文注音版

上一篇:佛说阿弥陀经全文字数是多少

下一篇:佛说阿弥陀经白话讲解