阿弥陀经入门网

当前位置:首页 > 阿弥陀经全文

阿弥陀经全文注音版

编辑:王瑛 发布时间:2019-02-16 20:32:21 阅读次数:

阿弥陀经佛说阿弥陀经佛说阿弥陀经全文


yòu shè lì fó jí lè guó tǔ zhòng shēng shēng zhě jiē shì ā

又舍利弗。极乐国土。众生生者。皆是阿

pí bá zhì qí zhōng duō yǒu yī shēng bǔ chù qí shù shèn duō fēi shì suàn

鞞跋致。其中多有一生补处。其数甚多。非是算

shù suǒ néng zhī zhī dàn kě yǐ wú liàng wú biān ā sēng qí shuō

数所能知之。但可以无量无边阿僧祇说。

shè lì fó zhòng shēng wén zhě yīng dāng fā yuàn yuàn shēng bǐ guó

舍利弗。众生闻者。应当发愿。愿生彼国。

suǒ yǐ zhě hé dé yǔ rú shì zhū shàng shàn rén jù huì yī chù

所以者何。得与如是诸上善人俱会一处。

shè lì fó bù kě yǐ shǎo shàn gēn fú dé yīn yuán dé shēng bǐ guó

舍利弗。不可以少善根福德因缘得生彼国。

shè lì fó ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén wén shuō ā mí tuó

舍利弗。若有善男子。善女人。闻说阿弥陀

fó zhí chí míng hào ruò yī rì ruò èr rì ruò sān rì ruò sì

佛。执持名号。若一日。若二日。若三日。若四

rì ruò wǔ rì ruò liù rì ruò qī rì yī xīn bù luàn qí rén

日。若五日。若六日。若七日。一心不乱。其人

lín mìng zhōng shí ā mí tuó fó yǔ zhū shèng zhòng xiàn zài qí qián shì

临命终时。阿弥陀佛。与诸圣众。现在其前。是

rén zhōng shí xīn bù diān dǎo jí dé wǎng shēng ā mí tuó fó jí lè guó tǔ

人终时。心不颠倒。即得往生阿弥陀佛极乐国土。

shè lì fó wǒ jiàn shì lì gù shuō cǐ yán ruò yǒu zhòng shēng

舍利弗。我见是利。故说此言。若有众生。

wén shì shuō zhě yīng dāng fā yuàn shēng bǐ guó tǔ

闻是说者应当发愿。生彼国土。

本文链接:阿弥陀经全文注音版

上一篇:佛说阿弥陀经全文字数是多少

下一篇:佛说阿弥陀经白话讲解