阿弥陀经入门网

当前位置:首页 > 阿弥陀经全文

阿弥陀经全文注音版

编辑:王瑛 发布时间:2019-02-16 20:32:21 阅读次数:

阿弥陀经佛说阿弥陀经佛说阿弥陀经全文


rú shì děng héng hé shā shù zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng

如是等恒河沙数诸佛。各于其国。出广长舌相。

biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng

遍覆三千大千世界。说诚实言。汝等众生。

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。

shè lì fó běi fāng shì jiè yǒu yàn jiān fó zuì shèng yīn fó

舍利弗。北方世界。有焰肩佛。最胜音佛。

nán jǔ fó rì shēng fó wǎng míng fó rú shì děng héng hé shā shù zhū fó

难沮佛。日生佛。网明佛。如是等恒河沙数诸佛。

gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō

各于其国。出广长舌相。遍覆三千大千世界。说

chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé

诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思议功德。

yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

一切诸佛所护念经。

shè lì fó xià fāng shì jiè yǒu shī zǐ fó míng wén fó

舍利弗。下方世界。有师子佛。名闻佛。

míng guāng fó dá mó fó fǎ chuàng fó chí fǎ fó rú shì děng héng hé

名光佛。达摩佛。法幢佛。持法佛。如是等恒河

shā shù zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng biàn fù sān qiān dà

沙数诸佛。各于其国。出广长舌相。遍覆三千大

qiān shì jiè shuō chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn bù

千世界。说诚实言。汝等众生。当信是称赞不

kě sī yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

可思议功德。一切诸佛所护念经。

本文链接:阿弥陀经全文注音版

上一篇:佛说阿弥陀经全文字数是多少

下一篇:佛说阿弥陀经白话讲解