阿弥陀经入门网

当前位置:首页 > 阿弥陀经全文

阿弥陀经全文注音版

编辑:王瑛 发布时间:2019-02-16 20:32:21 阅读次数:

阿弥陀经佛说阿弥陀经佛说阿弥陀经全文


shè lì fó shàng fāng shì jiè yǒu fàn yīn fó xiù wáng fó

舍利弗。上方世界。有梵音佛。宿王佛。

xiāng shàng fó xiāng guāng fó dà yàn jiān fó zá sè bǎo huá yán shēn fó

香上佛。香光佛。大焰肩佛。杂色宝华严身佛。

suō luó shù wáng fó bǎo huá dé fó jiàn yī qiē yì fó rú xū mí shān

娑罗树王佛。宝华德佛。见一切义佛。如须弥山

fó rú shì děng héng hé shā shù zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng shé

佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国。出广长舌

xiāng biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng

相。遍覆三千大千世界。说诚实言。汝等众生。

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护经。

shè lì fó yú rǔ yì yún hé hé gù míng wéi yī qiē zhū fó suǒ

'舍利弗。于汝意云何。何故名为一切诸佛所

hù niàn jīng

护念经。

shè lì fó ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén wén shì jīng shòu

'舍利弗。若有善男子。善女人。闻是经受

chí zhě jí wén zhū fó míng zhě shì zhū shàn nán zǐ shàn nǚ rén jiē

持者。及闻诸佛名者。是诸善男子。善女人。皆

wéi yī qiē zhū fó zhī suǒ hù niàn jiē dé bù tuì zhuǎn yú ā nuò duō luó sān

为一切诸佛之所护念。皆得不退转于阿耨多罗三

miǎo sān pú tí shì gù shè lì fó rǔ děng jiē dāng xìn shòu wǒ yǔ jí

藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆当信受我语。及

zhū fó suǒ shuō

诸佛所说。

本文链接:阿弥陀经全文注音版

上一篇:佛说阿弥陀经全文字数是多少

下一篇:佛说阿弥陀经白话讲解